Informacja z dn.10.06.2003

 

Związek Powiatów Polskich

Wojewodowie, Starostowie i Prezydenci Miast
Wydziały Komunikacji - jednostki kontroli

Stacje Kontroli Pojazdów

 

Szanowni Państwo,

w uzupełnieniu do wysłanej korespondencji z dnia 07.04.2003 r. uwagi zawarte w piśmie z dnia 20.02.2003 zostały uwzględnione w przygotowywanym projekcie MI http://www.mi.gov.pl/moduly/dokumenty/dokument.php?id_dokumentu=251

 

Projekt Ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw; wraz z uzasadnieniem

Art. 3. W ustawie z dnia 28 października z 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 199, poz. 1671) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. Sprawdzenie, o którym mowa w ust. 1, dokonuje w drodze badania technicznego pojazdu określona przepisami ruchu drogowego okręgowa stacja kontroli pojazdów lub podstawowa stacja kontroli pojazdów posiadająca odpowiednie zezwolenie starosty, która następnie wystawia zaświadczenie o wyniku przeprowadzonego badania.”;

Ponadto załączm informacyjnie, umieszczone na stronach sejmowych sprawozdanie Komisji Infrastruktury. 

Druk nr 1540 2003-04-16 Tekst(656 kb)
Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf
 
Druk nr 1540-A 2003-06-05 Tekst(278 kb)
Dodatkowe sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf

Z wyrazami szacunku
Grzegorz Krzemieniecki