Pismo do ZPP z dn. 20.02.2003 r.

  

Związek Powiatów Polskich
33-300 Nowy Sącz 1

Szanowni Państwo,

mając na uwadze wydawane rozporządzenia, pragnę zwrócić szczególną uwagę na podane warunki w aktach normatywnych w porównaniu z ustawą.
W Dz. U. z 2002 r. nr 237 poz. 2011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych w § 2.ust 1 pkt. 2 i w § 3 ust 2 - wymienia się okręgową stację kontroli pojazdów, która dokonuje badania technicznego i wystawia zaświadczenie w stosunku do pojazdów, dla których umowa ADR wymaga wystawienia świadectwa dopuszczenia pojazdu.
W ustawie Prawo o ruchu drogowym Art. 83 ust. 4 i 5 - tekst jednolity (w załączniku zaznaczone wytłuszczonym drukiem) podano rodzaje stacji i zakres wykonywanych przez nią badań technicznych.
Dlaczego w wydanym rozporządzeniu nie uwzględniono ust. 5 w Art. 83 w/w ustawy.
Regułą jest, że organ władzy wykonawczej (np. rząd) na podstawie ustaw i w celu ich wykonania wydaje rozporządzenia. Według mojej oceny w tym przypadku podane warunki w rozporządzeniu są sprzeczne z w/w ustawą i być może z ustawą o działalności gospodarczej.
Ponadto w Dz. U. z 2002 r. nr 208 poz. 1769 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów - wymaga się od diagnosty posiadania wszystkich uprawnień. Jeśli w rozporządzeniach będą wprowadzane ograniczenia mające wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą niezależnych podmiotów gospodarczych i wydawane zezwolenia przez organ uprawniony, to należy zadać pytanie - dlaczego w stosunku do diagnostów wymaga się posiadania wszystkich uprawnień?

Proszę o wyrażenie opinii dotyczącej wyżej wymienionego zagadnienia i ewentualne podjęcie odpowiednich czynności prawnych.

Z poważaniem
Grzegorz Krzemieniecki