Pismo do ZPP z dn. 03.04.2003 r.

  

Związek Powiatów Polskich
33-300 Nowy Sącz 1

Zwracam się z prośbą o zapoznanie się z załączoną korespondencją. W nawiązaniu do wysłanej poprzednio i obecnie, chciałbym uzyskać odpowiedź na zawarte pytania.

1. Certyfikacja

W wydanych ustawach:
- o jednostkach badawczo-rozwojowych,
- o systemie oceny zgodności,
- prawo o ruchu drogowym,
oraz do dnia dzisiejszego w wydanych rozporządzeniach brak informacji jakie jednostki naukowo-badawcze posiadają uprawnienia do certyfikacji stacji diagnostycznych.
Pytania:
1) Na podstawie jakich przepisów Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie przeprowadził certyfikację stacji diagnostycznych?
2) Dlaczego wydany certyfikat nie posiada znaków stosowanych przy certyfikacji?
3) Czy w jakiejkolwiek ustawie lub rozporządzeniu w wykazie wyrobów lub usług podlegających obowiązkowej certyfikacji jest wymieniona stacja kontroli pojazdów?
4) Czy przedsiębiorcy w przypadku bezprawnie pobranych należności przysługuje zwrot poniesionych nakładów finansowych?

2. Wykonane i wydane certyfikaty przez ITS

Weryfikacja stacji diagnostycznych przeprowadzona w 2002 r przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie podobno na podstawie wydanego aktu prawnego - ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 129 poz. 1444), spowodowała, że wielu przedsiębiorców nie dostało certyfikatów i utraciło posiadane uprawnienia lub nie zdążyło na czas dostosować swoich firm do norm unijnych (około 30%).
W związku z tym powstaje pewna wątpliwość i pytanie.
Podane wymogi w wydanych aktach prawnych do dnia przeprowadzenia weryfikacji stacji diagnostycznych obowiązują od kilku lat. W nowelizacjach dokonano niewielkich zmian i uzupełnień. Wykonywane przez przedstawicieli ITS opinie zgodnie z przepisami przed wydaniem w/w regulacji prawnych były pozytywne i jeśli uwzględnić, że opinia w w/w wydanym akcie prawnym zastąpiona została certyfikatem. To jak to jest możliwe, że stacje nie spełniają warunków zawartych w wydanych aktach prawnych?
Czy wydawane pozytywne opinie przed wejściem w życie w/w aktu prawnego były wykonane rzetelnie i np.: czy wstępowanie do struktur tej instytucji zwanej "Patronat" miało wpływ na wynik wydawanej decyzji?

3. Zezwolenia

W art. 83 ust. 1 (Dz.U. nr 129 poz. 1444 z 2002 r.) mówi się, że SKP musi posiadać na przeprowadzanie badań zezwolenie starosty. Natomiast w art. 84a ust. 1 pkt.1 (Dz. U. nr 129 poz. 1444 z 2002 r.) zobowiązuje się Ministra do spraw transportu do wydania upoważnienia. Według mojej oceny był to kardynalny błąd. Faktem jest, że błędny zapis został poprawiony w ustawie o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 216 poz. 1825 z dnia 17 grudnia 2002 r.), cytuję:
"1) szczegółowe wymagania w stosunku do stacji, o których mowa w art. 83 ust. 4, przeprowadzających badania techniczne w określonym zakresie, wzór zezwolenia oraz innych dokumentów związanych z jego wydaniem,".......;

Dlaczego poprawiono dopiero po upływie roku?Zgodnie z art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 129 poz. 1444), cytuję:
" ... przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą przed wejściem w życie przepisów ustawy, w zakresie określonym przepisami art. 75a, 83, 102 lub 124a ustawy, o której mowa w art. 1, uważa się za posiadającego wymagane zezwolenie przez okres jednego roku od dnia wejścia w życie nowych przepisów określających zasady wykonywania tej działalności ...". ustawy.

Z powyższego artykułu wynika, że przedsiębiorcy objęci cytowanym przepisem a zamierzający kontynuować działalność stacji kontroli pojazdów po dniu 31 grudnia 2002 r. winni podjąć działania dla uzyskania zezwolenia na dokonywanie badań technicznych pojazdów. Tryb udzielania tego zezwolenia określony jest w art. 83 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98 z 1997r. poz. 602 z późn. zm.) a także w rozporządzeniach wykonawczych jakie obowiązywać będą w dacie złożenia stosownego wniosku w Wydziale Komunikacji.

W myśl art. 151 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (w brzmieniu znowelizowanym ustawą z dn. 6-09-2001r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. Nr 129 poz. 1444) - do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie, nie dłużej jednak niż przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia jej w życie, zachowują moc przepisy wydane na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 1 [ustawa z dn. 1 lutego 1983r], jeżeli nie są sprzeczne z niniejszą ustawą.

Nowe przepisy wykonawcze w sprawie Stacji Kontroli Pojazdów nie zostały ogłoszone, a te które są - nie są sprzeczne z ustawą, ale jest to sprawa ocenna. Sporne może być zagadnienie czy można stosować wydane rozporządzenia MTiGM (Dz. U. z 1997 r. Nr 98 poz. 602 art. 145 ust.5 ustawy Prawo o ruchu drogowym) w których jest mowa o UPOWAŻNIENIU dla stacji, podczas gdy obecnie funkcjonuje w ustawie pojęcie ZEZWOLENIA.

Analizując poszczególne artykuły ustawy Prawa o ruchu drogowym, nasuwa się wiele uwag, wątpliwości i pytań.
Nowe przepisy wykonawcze regulujące pozostałe zasady nie zostały wydane, wzoru zezwolenia nie określono. a więc interpretacja zapisu art. 4 ust. 6 ustawy (Dz. U. Nr 129) jakoby dotychczasowe ważne upoważnienia traciły ważność z dniem 31.12.2002 r. jest nieprawidłowa. W art. tym ustawodawca dosłownie określił, że ważne upoważnienie uznaje się za wymagane zezwolenie przez okres jednego roku od dnia wejścia w życie nowych przepisów określających zasady wykonywania tej działalności, a nie przez okres jednego roku od dnia wejścia w życie przepisów ustawy.
Skracanie ważności decyzji administracyjnej - a taką jest upoważnienie - jest niezgodne z zapisami przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Pytania:
1) Dlaczego organy uprawnione w urzędach, odpowiedzialne za realizację wydanych aktów prawnych, przyjmowały wnioski od przedsiębiorców spełniających wymogi zapisów art. 4 ust. 6 ustawy (Dz. U. Nr 129)?
2) Czy organy uprawnione w urzędach, odpowiedzialne za realizację wydanych aktów prawnych mogą stosować swoje wzory dokumentów (dotyczy wzoru zezwolenia), jeśli do ich opracowania ustawodawca wydał delegację np.: ministrowi ds. transportu?
3) Czy przedsiębiorcy spełniającemu wymogi zapisów art. 4 ust. 6 ustawy (Dz. U. Nr 129), w przypadku bezprawnie pobranych należności przysługuje zwrot poniesionych nakładów finansowych?

4. Pismo z MI

Zdaniem Ministerstwa upoważnienia dla Stacji Kontroli Pojazdów wydane przed dniem 1 stycznia 2002r. tracą ważność nie później niż z końcem 2002 roku (pismo znak TD-3m-441-49/02 z dnia 17-07-2002r.- rejestr MI Departamentu Transportu. W piśmie tym jeden z przedstawicieli stacji kontroli pojazdów otrzymał odpowiedź odnośnie interpretacji obowiązujących przepisów.)

Proszę o podjęcie ewentualnie odpowiednich czynności prawnych w sprawie przedstawionego zagadnienia.

Z poważaniem

Grzegorz Krzemieniecki