Odpowiedź sekretarza stanu

 

Informacje pochodzą ze stron sejmowych.    http://www.sejm.gov.pl/

 

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury - z upoważnienia ministra - na zapytanie nr 1009

w sprawie wydawania zezwoleń na prowadzenie stacji diagnostycznych

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na pismo pana marszałka z dnia 11 września 2002 r., nr SPS-0203-1009/02, przekazujące zapytanie posła na Sejm pana Jana Orkisza w sprawie wydawania zezwoleń na prowadzenie stacji diagnostycznych, uprzejmie informuję.
System wydawania upoważnień dla stacji kontroli pojazdów został po raz pierwszy wprowadzony w 1983 r. na mocy art. 66 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 6, poz. 35, z późn. zm.). Zgodnie z treścią art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. nr 101, poz. 1178, z późn. zm.) ilekroć w dotychczas obowiązujących przepisach używa się terminów ˝pozwolenie˝, ˝upoważnienie˝, ˝zgoda˝ oznaczających formy reglamentacji gospodarczej, należy przez to rozumieć ˝zezwolenie˝ w rozumieniu niniejszej ustawy.
Stosownie do art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. nr 101, poz. 1178, z późn. zm.) organy zezwalające oraz wszelkie warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniami, a także tryb wydawania, odmowy wydania i cofania zezwoleń określają przepisy odrębnych ustaw. W ww. ustawie Prawo działalności gospodarczej kwestia wydawania zezwoleń na wykonywanie działalności gospodarczej jest regulowana jakościowo.
Wobec powyższego w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 129, poz. 1444, z późn. zm.) zostały określone tylko kryteria jakościowe wydawania tych zezwoleń. Kwestia ta została uregulowana w art. 83 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo Infrastruktury w ramach realizacji polityki gospodarczej promującej swobodę podejmowania decyzji gospodarczych po spełnieniu przez podmiot wymagań formalnoprawnych nie będzie wnioskować o wprowadzenie norm prawnych określających ilościowe zasady wydawania przedmiotowych zezwoleń.

Z wyrazami szacunku

Sekretarz stanu
Andrzej Piłat

Warszawa, dnia 10 października 2002 r.