Rozporządzenia i ustawy

  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 27 lutego 2001 r.
w sprawie wykazu jednostek certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji i kontroli systemu kontroli i zarządzania obrotem.
(Dz. U. Nr 17, poz. 200)
Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 1250) zarządza się, co następuje:
§ 1. Jednostką certyfikującą upoważnioną do prowadzenia certyfikacji i kontroli systemu kontroli i zarządzania obrotem jest Polskie Centrum Badań i Certyfikacji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kłobuckiej nr 23a.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Gospodarki: J. Steinhoff


USTAWA
z dnia 28 kwietnia 2000 r.
o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw.
(Dz. U. Nr 43, poz. 489)
Rozdział 1
Art. 5. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
8) akredytacji - należy przez to rozumieć formalne uznanie przez krajową jednostkę akredytującą kompetencji jednostki certyfikującej, jednostki kontrolującej lub laboratorium, do wykonywania określonych działań,
9) notyfikacji - należy przez to rozumieć upoważnienie udzielone przez ministra właściwego ze względu na przedmiot oceny zgodności akredytowanej jednostce certyfikującej, akredytowanej jednostce kontrolującej lub akredytowanemu laboratorium do podejmowania działań z zakresu oceny zgodności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1,
10) laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium badawcze, laboratorium wzorcujące lub laboratorium pomiarowe,

Po zmianie

USTAWA
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodności.
(Dz. U. Nr 166, poz. 1360)
Rozdział 1
Art. 5. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
11) akredytacji - należy przez to rozumieć uznanie przez jednostkę akredytującą kompetencji jednostki certyfikującej, jednostki kontrolującej oraz laboratorium do wykonywania określonych działań;
12) autoryzacji - należy przez to rozumieć zakwalifikowanie przez ministra lub kierownika urzędu centralnego, właściwego ze względu na przedmiot oceny zgodności, zgłaszającej się jednostki lub laboratorium do procesu notyfikacji;
13) notyfikacji - należy przez to rozumieć zgłoszenie Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej autoryzowanych jednostek certyfikujących i kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów właściwych do wykonywania czynności określonych w procedurach oceny zgodności;