Materiał dotyczący oceny projektów

Związek Powiatów Polskich

33-300 Nowy Sącz

skr. pocztowa 119

W dniu 20 sierpnia 2003 roku zapoznałem się z informacją umieszczoną dnia 11 sierpnia 2003 r. na stronach internetowych ZPP, dotyczącą konsultacji treści Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

W związku z powyższym przygotowałem materiał dotyczący oceny projektów aktów wykonawczych opracowanych przez Ministerstwo Infrastruktury. Mam nadzieję, że przedstawione uwagi zostaną uwzględnione w trakcie prac nad ostatecznym kształtem projektu Rozporządzenia.

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Krzemieniecki

 

P.S. Ze względu na krótki termin zgłoszenia uwag, przekazuję tylko materiały (w załączniku), które zdążyłem przygotować.

===========================================

Uwaga do wydanych aktów normatywnych!!!

Proszę, aby radca prawny ZPP zwrócił szczególną uwagę na zapisy ustawowe dotyczące administratora. W myśl ustawy każda osoba, która wykonuje operacje na danych jest administratorem danych. To sformułowanie moim zdaniem jest niepoprawne, gdyż w momencie kiedy mówimy o systemie informatycznym słowo administrator oznacza osobą sprawującą nadzór nad całym systemem. Osoba ta z reguły nie jest administratorem danych.

Być może należy również zgłosić uwagi do już wydanych aktów normatywnych, podstawą jest odwołanie do konkretnej ustawy zamieszczone w § 5. 1. projektu rozporządzenia.

Proszę o analizę i odpowiedź. Materiały pkt. 1 i 2.

1. Główne zadania administratorów danych w zakresie dotyczącym wymagań technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych http://www.giodo.gov.pl/instrukcja.html

2. Szczegółowe wytyczne dotyczące obowiązków administratora danych w zakresie warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych http://www.giodo.gov.pl/bgiw1232.htm

 

Informacja o różnych rodzajach aktów prawnych - "materia konstytucyjna" -

http://www.ceo.org.pl/epio/scenariusze_epio_czesc2/rozdzial_4/r4_l02.pdf

 

Projekt rozporządzenia - Uwagi

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

Proponuję rozważenie dodania kolejnych definicji o następującym brzmieniu:

17) systemie informatycznym - rozumie się przez to elektroniczny sposób gromadzenia danych, umożliwiający jednemu lub wielu administratorom wykonywanie operacji na dostępnych danych (w zależności od przyznanych uprawnień);

18) operacji - rozumie się przez to wykonanie polecenia albo dokonanie wpisu lub zmian w bazie danych;

19) kodzie identyfikacyjnym - rozumie się przez to poufny numer, hasło lub inne oznaczenie każdego administratora bazy danych, które umożliwia mu dostęp do informacji zawartych w bazie danych i wykonywanie na nich operacji;

20) kodzie alfanumerycznym - rozumie się przez to kod pozwalający na zapisanie zarówno cyfr, liter i innych znaków pisarskich; jednoznacznie identyfikujący informację zapisywaną lub przekazywaną w ogólnokrajowym systemie informatycznym;

21) karcie identyfikacyjnej - rozumie się przez to zestaw informacji o danym administratorze, które jednoznacznie wyznaczają go w ramach systemu informatycznego i umożliwiają mu dostęp do bazy danych;

22) kompatybilności - rozumie się przez to zdolność sprzętu, oprogramowania lub nośników danych do spełnienia wymagań określonego interfejsu bez większych modyfikacji;

23) kompresji - rozumie się przez to proces zmniejszania obszaru zajmowanego na nośniku danych drogą kodowania lub usuwania znaków powtarzających się;

24) konwersji - rozumie się przez to zmianę reprezentacji danych z jednej postaci na inną bez zmiany przenoszonej informacji.

25) kryptografii - rozumie się przez to kodowanie i dekodowanie danych za pomocą algorytmów kryptograficznych, stosowane między innymi w przypadku elektronicznego transferu zastrzeżonych informacji;

26) posiadaczu - rozumie się przez to odpowiednio osobę fizyczną, osobę prawną lub inny podmiot, któremu pojazd został powierzony lub sprzedany przez osobę fizyczną, osobę prawną lub inny podmiot zagraniczny;

27) bazie danych - rozumie się przez to zbiór danych i informacji na określony temat;

28) metadanych - rozumie się przez to dane służące do opisu danych, umożliwiające ich wyszukiwanie oraz ułatwiające zarządzanie informacjami elektronicznymi. Źródłem metadanych mogą być katalogi, biblioteki programów czy też narzędzia programowe wykorzystywane przez administratorów.

29) elektroniczny instrument płatniczy - każdy instrument płatniczy, w tym z dostępem do środków pieniężnych na odległość, umożliwiający posiadaczowi dokonywanie operacji przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub elektroniczną identyfikację posiadacza niezbędną do dokonania operacji, w szczególności kartę płatniczą lub instrument pieniądza elektronicznego. (ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1385).

 

Uwagi ogólne.

Niezbędnym jest ustalenie wykazu kodów alfanumerycznych dla każdego pojazdu i kodów identyfikacyjnych użytkownika elektronicznej bazy danych, brak jednoznacznej identyfikacji spowoduje olbrzymie trudności w rozpoznaniu, kto wystawił dokument, wysłał lub otrzymał jakąkolwiek informację, przekaz elektroniczny itp. Wprowadzenie kodów dla tychże, pozwoli na jednoznaczną identyfikację gromadzonych lub przekazywanych informacji w ogólnokrajowym systemie informatycznym. Odpowiednią identyfikację zapewnią ustalone wykazy: kodów regionalnych, kodów przeznaczeń i procedur, kodów i symboli stosowanych do wypełniania formularzy itp. Niemożliwe jest utworzenie elektronicznej bazy danych, a następnie centralnej ewidencji pojazdów, bez w/w parametrów.

Niektóre w/w słowa występują w materiale udostępnionym do konsultacji, nowe powinny pomóc przy tworzeniu norm prawnych.

Podane w § 5.1.  odwołanie, cytat:... jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych...., nie obejmuje wszystkich warunków (Art. 5) jakie powinny spełniać urządzenia i systemy informatyczne służące do prowadzenia rejestracji pojazdów oraz przetwarzania danych w bazie danych.

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) Art. 5 ...Jeżeli przepisy odrębnych ustaw, które odnoszą się do przetwarzania danych, przewidują dalej idącą ich ochronę, niż wynika to z niniejszej ustawy, stosuje się przepisy tych ustaw....

Ważnym jest, aby zachować jak największą precyzję przy tworzeniu norm prawnych, aby uniknąć ryzyka zawarcia sformułowań, które są niejasne i mogą spowodować powstawanie błędnej interpretacji. Należałoby również zdemonopolizować już obowiązujące wydane normy prawne.

 

Rozdział 2

Rejestracja pojazdów

§ 3. 1. Jest słowo “informatyczną”, powinno być “elektroniczną” – błąd językowy występujący w wielu wydanych już aktach normatywnych.

Ponadto proponuję rozważenie następującego brzmienia:

....§ 3. 1. Ustala się zbiór danych i informacji gromadzonych w celu rejestracji pojazdów, stanowiących elektroniczną bazę danych, zwaną dalej “bazą danych”:

§ 3. 2. pkt. 1 lit c. Błąd pisarski słowa: ...“dopuszczalna ładowność”.. należy skreślić.

§ 3. 3. - po słowie: określonych w...” proponuję dodać słowo: instrukcji i

§ 3. 5. Brak definicji słowa “posiadacze” – proponuję rozważenie brzmienia definicji zawartej w § 1. 26)

§ 4. 2. Jest słowo “informatycznej”, powinno być “elektronicznej” – błąd językowy

występujący w wielu wydanych już aktach normatywnych.

§ 4. 2. słowa: ...”oznaczeniem identyfikatora osoby dokonującej zamieszczenia lub zmiany danych i informacji.”.. proponuję zmienić na: ...” oznaczeniem identyfikatora administratora danych.”

§ 5. 1. - po słowie: określone w...” proponuję dodać słowo: instrukcji i

§ 5. 2. – słowa: ...” może być wykorzystywany do współpracy z ewidencją pojazdów po uzyskaniu zgody administratora tej ewidencji.”... proponuję zmienić na ...”winien być kompatybilny z systemem informatycznym ewidencji pojazdów”

§ 6. 1. Proponuję dodać pkt.

1. nadaje się każdemu pojazdowi kod alfanumeryczny zgodnie z zasadami określonymi w wykazie kodów załącznik nr ....

2. kod alfanumeryczny zamieszczany jest w karcie informacyjnej pojazdu i dowodzie rejestracyjnym.

§ 8. Według mojej oceny norma prawna obowiązująca i proponowana jest sprzeczna z materią konstytucyjną. Kolejna próba monopolizacji rynku.

Prawodawca powołuje się na: ... “art. 76 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515)”.

 

Uwagi ogólne do § 8.

1. W świetle obowiązujących norm prawnych, wg mojej oceny organ rejestrujący pojazdy nie powinien zajmować się weryfikacją, katalog jest zbędny. Jednym z dokumentów potrzebnym do dokonania pierwszej rejestracji pojazdu jest wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu wystawiony przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta, potwierdzający homologację pojazdu lub silnika pojazdu w zakresie emisji zanieczyszczeń zawartych w spalinach, zgodnie z wymaganiami określonymi przynajmniej w 03 serii poprawek do Regulaminu nr 83 EKG ONZ lub w 02B serii poprawek do Regulaminu nr 49 EKG ONZ ( w zależności od zakresu stosowania tych regulaminów) albo równoważnych dyrektyw EWG, o których mowa w przepisach o homologacji pojazdów.

Jeżeli pojazd sprowadzony jest do Polski z innego kraju, aby dokonać rejestracji pojazdu, wymagany jest: dokument rejestracyjny pojazdu, lub dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu, albo jego wyrejestrowanie oraz dostarczenie wyciągu (zaświadczenia) ze świadectwa homologacji pojazdu, że silnik pojazdu w kompletacji fabrycznej pojazdu uzyskał homologację w zakresie emisji zanieczyszczeń zawartych w spalinach.

Zgodnie z obowiązującymi nowymi normami prawnymi w Polsce, zaświadczenie jest dokumentem obowiązkowym, które należy uzyskać od producenta - importera.

W związku z przedstawionym opisem i po analizie poszczególnych norm prawnych ustaw i rozporządzeń dotyczących omawianego zagadnienia, nasuwa się pewna wątpliwość i zasadnicze pytanie.

Dlaczego w przypadku sprowadzenia pojazdu z zagranicy, do wniosku o rejestrację za wystarczające uznawane jest tylko dołączenie zaświadczenia, że silnik pojazdu w kompletacji fabrycznej pojazdu uzyskał homologację w zakresie emisji zanieczyszczeń zawartych w spalinach?

Uważam, że posiadacz pojazdu powinien co najmniej dołączyć do wniosku o rejestrację wyciąg (zaświadczenie) ze świadectwa homologacji pojazdu zawierające wszystkie dane potrzebne do wypełnienia dokumentów, na podstawie których wykonane będą czynności związane z dopuszczeniem pojazdu do ruchu. Diagnosta nie powinien ustalać brakujących danych, które każdy posiadacz pojazdu mógłby otrzymać od producenta – importera.

2. W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U.Nr.33 poz. 1123) § 3. 1. 4) i 2. 4) jest błąd merytoryczny, są słowa ...“lub silnika pojazdu”.., winno być ...”lub, że silnik pojazdu w kompletacji fabrycznej pojazdu uzyskał homologację”... To nie silnik pojazdu ma uzyskać homologację w zakresie min. EURO II.

Róznica polega na tym, że nie są przy rejestracji akceptowane żadne przeróbki (amatorskie, bądź w ASO), polegające np. na wymianie silnika na nowoczesny lub dołożenie katalizatora. Rygor ten dotyczy rejestracji pojazdów określonej przepisami krajowymi, zatem nie zniknie on po wstąpieniu do UE.

3. W Dz.U.Nr.33 poz. 1123 § 3. 1. 4) i 2. 4) jest podana następująca norma prawna:

.....4) wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpowiadający mu dokument wystawiony przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta, potwierdzający homologację pojazdu lub silnika pojazdu w zakresie emisji zanieczyszczeń zawartych w spalinach, zgodnie z wymaganiami określonymi przynajmniej w 03 serii poprawek do Regulaminu nr 83 EKG ONZ lub w 02B serii poprawek do Regulaminu nr 49 EKG ONZ (w zależności od zakresu stosowania tych regulaminów) albo równoważnych dyrektyw EWG, o których mowa w przepisach o homologacji pojazdów,....

 

proponuję określić nową normę prawną:

...4) wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpowiadający mu dokument wystawiony przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta, potwierdzający homologację pojazdu oraz, że silnik pojazdu w kompletacji fabrycznej pojazdu uzyskał homologację w zakresie emisji zanieczyszczeń zawartych w spalinach, zgodnie z wymaganiami określonymi przynajmniej w 03 serii poprawek do Regulaminu nr 83 EKG ONZ lub w 02B serii poprawek do Regulaminu nr 49 EKG ONZ (w zależności od zakresu stosowania tych regulaminów) albo równoważnych dyrektyw EWG, o których mowa w przepisach o homologacji pojazdów,...

   

 1. wzór wyciągu lub wypisu określonego w pkt. 4) określa załącznik nr ... do rozporządzenia.

Wprowadzenie w/w normy prawnej (pkt 4 lit. a) byłoby idealnym rozwiązaniem dla wszystkich wykonujących czynności związane z dopuszczeniem pojazdu do ruchu. Ustanowienie proponowanej normy prawnej nie powoduje skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz nie wpłynie na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, sytuację i rozwój regionalny.

4. W odniesieniu do § 8 należy postawić pytania:

   

 • czy MI DT może w drodze rozporządzenia wprowadzić tego typu normę prawną, która jest zarazem ograniczeniem dla innych przedsiębiorców?
 • czy przekazywane informacje odnośnie homologacji pojazdów do ITS w Warszawie mogą lub powinny być udostępniane również innym przedsiębiorcom? Dlaczego MI DT udostępnia dokumenty źródłowe tylko i wyłącznie ITS. Przecież może się zdarzyć, że katalog wykonany będzie lepiej przez inną firmę, będzie bardziej funkcjonalny.
 • czy udostępniany katalog będzie wystarczającym źródłem informacji?
 • czy są na rynku podobnego typu katalogi innych firm i należałoby również wprowadzić je jako obowiązującą normę prawną?
 • czy wszystkie samorządy w Polsce mają być pozbawione prawa wyboru, a może inna firma zaoferuje lepsze warunki współpracy niż normy prawne zawarte w § 8.
 • jak zawarta norma prawna § 8 ma się do prawa autorskiego i praw pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych. Dokumenty na stacjach diagnostycznych są drukowane z oprogramowania własnego lub innych firm i przekazywane do organów rejestrujących. Diagności do wypełniania dokumentów używają katalogów własnych lub innych firm.

Pracownicy DT z MI koniecznie chcą wprowadzić katalog homologacji oraz katalog typów i marek przygotowany przez ITS w Warszawie jako normę prawną. W przypadku katalogu homologacji może wystarczy dołączyć ITS w Warszawie do listy instytucji z których można otrzymać wyciąg lub wypis ze świadectwa homologacji. Uważam, że ustanowienie katalogu typów i marek, jako normy prawnej jest lekką przesadą. Czy urząd antymonopolowy, również otrzymał przedłożony projekt do konsultacji?

Katalog jest zbędnym elementem, jeśli przy tworzeniu ewidencji pojazdów będą stosowane właściwe procedury.

5. Proponuję następującą normę prawną do § 8:

§ 8.

1. Ustala się strukturę danych gromadzonych w elektronicznej bazie danych. Strukturę danych gromadzonych w elektronicznej bazie danych określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. Dane i informacje gromadzone w elektronicznej bazie danych, o których mowa w § 3. ust. 1, organ rejestrujący zgodnie z ustawą przekazuje do ewidencji pojazdów na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

 

Załącznik nr 5

STRUKTURA DANYCH GROMADZONYCH W ELEKTRONICZNEJ BAZIE DANYCH

 

Kod alfanumeryczny pojazdu nr ............................................................................

 

LP.

 

NAZWA POLA

01.

 

02. itd