Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 5231

Informacje pochodzą ze stron sejmowych.    http://www.sejm.gov.pl

w sprawie możliwości złagodzenia przepisów ograniczających sprowadzanie uszkodzonych samochodów do Polski

Odpowiadając na Pana wystąpienie z dnia 12 października 2003 r., Nr SPS-0202-5231/03, przekazujące interpelację Pana Posła Waldy Dzikowskiego w sprawie możliwości złagodzenia przepisów ograniczających sprowadzanie uszkodzonych samochodów do Polski, uprzejmie informuję:

Resort infrastruktury, tworząc podstawy prawne związane z dopuszczeniem pojazdów do ruchu, kieruje się koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W zakresie przepisów dotyczących dopuszczania pojazdów do ruchu informuję, że z dniem akcesji Polski do Unii Europejskiej resort infrastruktury jest zobowiązany dostosować nasze wymagania do wymagań Dyrektywy 96/96/EC określającej jednolite prawo Państw Członkowskich dotyczące badań technicznych pojazdów samochodowych i przyczep w celu dopuszczenia do ruchu drogowego.

W związku z powyższym z dniem 1 maja 2004 r. jesteśmy zobowiązani uchylić wymagania dotyczące obowiązku dokumentowania spełnienia tzw. normy Euro 2 w zakresie emisji zanieczyszczeń dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy, określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262), które to przepisy zostały zidentyfikowane przez Komisję Europejską jako przeszkoda w swobodnym przepływie towarów w obrębie UE.

W sprawie regulacji prawnych dotyczących działalności warsztatów uprzejmie wyjaśniam, że jakość napraw można jedynie regulować poprzez kontrolę pojazdu po naprawie. W przypadku pojazdów posiadających ubezpieczenie zostało to uregulowane w art. 148 pkt 6 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152) wprowadzającym zmianę do art. 81 ust. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr z 2003 r., Nr 58, poz. 515 z późn. zm.) określającą obowiązek przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego dla pojazdu, w którym została dokonana naprawa wynikająca ze zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia.

Resort infrastruktury, mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz to, że w ruchu drogowym powinny uczestniczyć pojazdy spełniające odpowiedni poziom wymagań w zakresie warunków technicznych, w przygotowanej nowelizacji ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym zaprojektował wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dodatkowych badań technicznych dla pojazdów, które uczestniczyły w kolizji lub wypadku drogowym.

Podsekretarz stanu

Witold Górski

Warszawa, dnia 14 listopada 2003 r.