Odpowiedź Ministra Infrastruktury na interpelację nr 4678

Informacje pochodzą ze stron sejmowych.    http://www.sejm.gov.pl

 

w sprawie niezgodności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. dotyczącego warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z ustawą o transporcie drogowym

 

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na wystąpienie Nr SPS-0202-4678/03 z dnia 5 września 2003 r., przekazujące interpelację Pana Posła Wojciecha Szczęsnego Zarzyckiego w sprawie niezgodności przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. dotyczącego warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z ustawą o czasie pracy kierowców oraz ustawą o transporcie drogowym, uprzejmie informuję, co następuje. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów przy tym stosowanych (DzU Nr 81 z 1999 r., poz. 917) badanie techniczne pojazdu polega na sprawdzeniu, czy pojazd odpowiada warunkom technicznym określonym w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (DzU z 2003 r., Nr 58, poz. 515 z późn. zm.)  i rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (DzU Nr 32, poz. 262).

Przepisy w sprawie warunków technicznych pojazdów wprowadziły tachograf jako obowiązkowe wyposażenie w pojazdach o dmc. powyżej 9 t już w 1983 r. (DzU Nr 70, poz. 317), natomiast w przypadku pojazdów o dmc. powyżej 3,5 t od 31 grudnia 1999 r. (DzU Nr 44, poz. 432). Rozporządzenie z dnia 31.12.2002 r. jest kontynuacją tych obowiązków, a zawarty w nim zapis § 11 ust. 1 pkt 16, regulujący kwestie związane z instalowaniem przyrządów kontrolnych (tachografów), jest jednym z warunków technicznych dopuszczenia pojazdu do ruchu.

Mając na uwadze powyższe, należy zaznaczyć, że wykonujący badanie techniczne diagnosta nie posiada podstaw prawnych do sprawdzania i rozstrzygania o sposobie wykorzystania pojazdu, w tym o rodzaju wykonywanych przewozów, tym samym nie może egzekwować obowiązku bądź zwolnienia z wyposażania pojazdów w urządzenie rejestrujące czas pracy kierowcy, o którym mowa w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców (DzU Nr 123, poz. 1354 z późn. zm.).

Należy podkreślić, że w świetle Załącznika nr 1 ww. rozporządzenia MTiGM w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów przy tym stosowanych brak lub brak działania tachografu, jak również ważnego oznakowania uwierzytelnienia (legalizacji) w dniu badania technicznego (również w przypadku gdy na podstawie odrębnych przepisów jego stosowanie nie jest wymagane), jest podstawą do uznania stanu technicznego pojazdu za niezadowalający, co z kolei uniemożliwia diagnoście dopuszczenie pojazdu do ruchu.

Pragnę jednocześnie wyjaśnić, iż właściciele pojazdów, w których nie ma technicznej możliwości zainstalowania tachografu samochodowego, na których rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia nakłada obowiązek ich instalowania i zarazem w świetle ustawy o czasie pracy kierowców nie są do tego wymogu zobligowani, mogą ubiegać się w trybie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (DzU z 2003 r., Nr 58, poz. 515 z późn. zm.) o zwolnienie z posiadania tachografu jako warunku technicznego w procesie dopuszczenia pojazdu do ruchu.

Z wyrazami szacunku

Minister

Marek Pol

Warszawa, dnia 24 września 2003 r.