Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 3774

Informacje pochodzą ze stron sejmowych.    http://www.sejm.gov.pl

 

w sprawie montażu ograniczników prędkości w pojazdach mechanicznych

   Szanowny Panie Marszałku! W związku z pismem nr SPS-0202-3774/03 z dnia 23 maja 2003 r. dotyczącym interpelacji posła Arkadiusza Kaszni w sprawie montażu ograniczników prędkości w pojazdach samochodowych uprzejmie informuję, co następuje.

   Wprowadzony do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515) obowiązek stosowania ograniczników prędkości w autobusach o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10 t i samochodach ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 t stanowi implementację do polskiego systemu prawnego Dyrektywy Rady Nr 92/6/EWG z dnia 10 lutego 1992 r. dotyczącej montowania i zastosowania urządzeń ograniczenia prędkości w pewnych kategoriach pojazdów mechanicznych we Wspólnocie.

   Od powyższego obowiązku przewidziane są w ww. ustawie wyłączenia, które dotyczą:

   - pojazdu specjalnego lub używanego do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Sił Zbrojnych i jednostek ochrony przeciwpożarowej,

   - pojazdu zabytkowego,

   - pojazdu nierozwijającego ze względów konstrukcyjnych prędkości określonej dla ogranicznika w każdej kategorii pojazdu,

   - pojazdu używanego do prowadzenia badań naukowych na drogach,

   - pojazdu przeznaczonego wyłącznie do robót publicznych na obszarach miejskich.

   Wszystkie ograniczniki prędkości muszą posiadać homologację na zgodność z Regulaminem Nr 89 EKG ONZ lub jako równoważną Dyrektywą Nr 92/24/EWG - co jest warunkiem dopuszczenia do sprzedaży i stosowania.

   Aktualnie jest już nowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2002/85/WE z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniająca Dyrektywę Rady nr 92/6/EWG w sprawie instalowania i zastosowania ograniczników prędkości dla niektórych kategorii pojazdów mechanicznych, która rozszerza obowiązek stosowania ograniczników prędkości na wszystkie autobusy oraz samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, przy czym wymagania odnośnie autobusów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10 t i samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 t pozostają niezmienione.

   W toku prac sejmowych nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 875) Komisja Infrastruktury biorąc pod uwagę postulaty przewoźników zaproponowała przesunięcie na 1 stycznia 2008 r. terminu wyposażenia w homologowany ogranicznik prędkości pojazdów zarejestrowanych w okresie od 1 stycznia 1988 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. i używanych w krajowym transporcie drogowym oraz niezarobkowym przewozie drogowym.

   Należy podkreślić, iż działania resortu infrastruktury w zakresie wprowadzenia obowiązku wyposażania pojazdów określonych kategorii w homologowany ogranicznik prędkości wynikają z potrzeby zagwarantowania bezpieczeństwa przewozu osób oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zwiększenie liczby wyłączeń od tego obowiązku może wpłynąć na pogorszenie bezpieczeństwa na drogach.

   Z wyrazami szacunku

   Sekretarz stanu

   Andrzej Piłat

   Warszawa, dnia 13 czerwca 2003 r.