Odpowiedź na interpelację nr 3215

Informacje pochodzą ze stron sejmowych.    http://www.sejm.gov.pl

 

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 3215

w sprawie rozbieżności przepisów ustawy o czasie pracy kierowców i rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. dotyczącego warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

   Odpowiadając na wystąpienie nr SPS-0202-3215/03 z dnia 26 marca 2003 r., przekazujące interpelację pana posła Waldemara Borczyka w sprawie rozbieżności przepisów ustawy o czasie pracy kierowców i rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. dotyczącego warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, uprzejmie informuję, co następuje.

   Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów przy tym stosowanych (DzU nr 81 z 1999 r., poz. 917), badanie techniczne pojazdu polega na sprawdzeniu, czy pojazd odpowiada warunkom technicznym określonym w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (DzU nr 98, poz. 602, z późn. zm.) i rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (DzU nr 32, poz. 262).

   Przepisy w sprawie warunków technicznych pojazdów wprowadziły tachograf jako obowiązkowe wyposażenie w pojazdach o dmc. powyżej 9 t już w 1983 r. (DzU nr 70, poz. 31), natomiast w przypadku pojazdów o dmc. powyżej 3,5 t - od 31 grudnia 1999 r. (DzU nr 44, poz. 432). Rozporządzenie z dnia 31.12.2002 r. jest kontynuacją tych obowiązków.

   Mając na uwadze powyższe, należy zaznaczyć, iż zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. rozporządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzenia badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów przy tym stosowanych, brak lub brak działania tachografu, jak również ważnego oznakowania uwierzytelnienia (legalizacji) w dniu badania technicznego (również w przypadku, gdy na podstawie odrębnych przepisów jego stosowanie nie jest wymagane) jest podstawą do uznania stanu technicznego pojazdu za niezadowalający, co z kolei uniemożliwia diagnoście dopuszczenie pojazdu do ruchu.

   Pragnę jednocześnie wyjaśnić, iż właściciele pojazdów, w których nie ma technicznej możliwości zainstalowania tachografu samochodowego, na których rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia nakłada obowiązek ich instalowania i zarazem w świetle ustawy o czasie pracy kierowców nie są do tego zobligowani, mogą ubiegać się w trybie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (DzU nr 98, poz. 602 z późn. zm.) o zwolnienie z posiadania tachografu jako warunku technicznego w procesie dopuszczenia pojazdu do ruchu.

   Sekretarz stanu

   Andrzej Piłat

   Warszawa, dnia 2 kwietnia 2003 r.