Odpowiedź na interpelację nr 3044

Informacje pochodzą ze stron sejmowych.    http://www.sejm.gov.pl

 

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 3044

w sprawie zastosowania art. 66 ust. 4 pkt 6 i art. 68 ust. 9 ustawy Prawo o ruchu drogowym

   W odpowiedzi na interpelację pana posła Jerzego Feliksa Budnika przesłaną pismem nr SPS-0202-3044/03 w sprawie dokonywania zmian konstrukcyjnych pojazdu uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z nowym brzmieniem art. 66 ust. 4 pkt 6 zawartym w ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. Prawo o ruchu drogowym (DzU nr 216, poz. 1825), która weszła w życie z dniem 17 stycznia 2003 r., zabrania się dokonywania zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu, z wyjątkiem:

   a) pojazdu, na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji lub decyzja zwalniająca pojazd z homologacji,

   b) pojazdu, w którym zmian konstrukcyjnych dokonał przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie.

   Przepis lit. a stosuje się w odniesieniu do nowych pojazdów, na które zostało wydane świadectwo homologacji lub decyzja zwalniająca pojazd z homologacji w rozumieniu art. 68 ww. ustawy i które to pojazdy zostały poddane zmianom konstrukcyjnym w następnym etapie procesu produkcji i homologacji powodującym zmianę rodzaju pojazdu.

   Natomiast przepis lit. b należy stosować do pojazdów już zarejestrowanych, w którym zmian konstrukcyjnych dokonał przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie. Mając na uwadze zapytanie zawarte w interpelacji pana posła, uprzejmie informuję, że w przypadku zawiadomienia organu rejestrującego o ww. zmianie, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym wystarczającym jest przedstawienie:

   - dokumentu potwierdzającego, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu zostały wykonane przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 66 ust. 4 pkt 6 lit. b ustawy,

   - zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzającego, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów.

   Jednocześnie informuję, że przepisy o homologacji pojazdów stosuje się zgodnie z art. 68 ust. 1 ww. ustawy do pojazdów nowych, a nie pojazdów zarejestrowanych.

   Sekretarz stanu

   Andrzej Piłat

   Warszawa, dnia 20 marca 2003 r.