Odpowiedź ministra infrastruktury na zapytanie nr 1758

Informacje pochodzą ze stron sejmowych.    http://www.sejm.gov.pl

 

w sprawie możliwości obniżenia dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu

   Odpowiadając na wystąpienie nr SPS-0203-1758/03 z dnia 14 maja 2003 r. przekazujące interpelację pana posła Piotra Kozłowskiego w sprawie obniżenia dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów, uprzejmie informuję, co następuje:

   Zgodnie z art. 2 pkt 54 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (DzU z 2003 r. nr 58, poz. 515) dopuszczalna masa całkowita jest to największa określona właściwymi warunkami technicznymi masa pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze.

   W świetle wyżej podanej definicji zmiana dopuszczalnej masy całkowitej jest niedopuszczalna. Wyjątek mogą stanowić sytuacje zmiany rodzaju lub przeznaczenia pojazdu (np. samochodu ciężarowego na samochód specjalny). Należy jednak pamiętać, że w tych przypadkach może to być jedynie zmniejszenie dopuszczalnej masy całkowitej.

   Dopuszczalna masa całkowita pojazdu wyprodukowanego na podstawie konkretnego świadectwa homologacji musi być zgodna z wartościami deklarowanymi przez producenta w procesie homologacji typu pojazdu. W ramach homologacji cząstkowych, np. w ramach homologacji w zakresie hamowania na podstawie regulaminu nr 13 EKG ONZ badania homologacyjne przeprowadzane są dla konkretnej wartości dopuszczalnej masy całkowitej, np. do 3,5 tony. W oparciu m.in. o tą homologację i dodatkowe badania wystawia się homologację typu pojazdu. Zmiana dopuszczalnej masy całkowitej pociąga więc za sobą nie tylko brak zgodności ze świadectwem homologacji typu pojazdu, ale również ze świadectwami cząstkowymi. Należy również zauważyć, że chęć zmiany dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu wynika nie z potrzeb użytkowych, a z chęci uniknięcia przez właścicieli pojazdów obciążeń z tytułu podatku od środków transportu. Podatek ten obowiązuje dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony.

   Z wyrazami szacunku

   Minister

   Marek Pol

   Warszawa, dnia 28 maja 2003 r.