Odpowiedź na interpelację

Informacje pochodzą ze stron sejmowych.    http://www.sejm.gov.pl

 

Szanowni Państwo,


informacje najważniejsze zaznaczyłem wytłuszczonym drukiem.
1. Dotyczy certyfikacji wyrobów np.: oprogramowania komputerowego.
Do dnia dzisiejszego jest rozpowszechniana plotka, że każdy program komputerowy użytkowany na stacjach bez certyfikatu ITS, nie będzie mógł być stosowany. Nie jestem w stanie zdementować rozpowszechnianej plotki. Pisałem na ten temat cytuję:...nigdzie nie stwierdzono konieczności atestowania oprogramowania w jakiejkolwiek instytucji...
2. Dotyczy jednostek certyfikujących.
Mając na uwadze tą informację, należy przypuszczać, że wszystkie wystawione certyfikaty przez ITS mogą być uznane za nieważne. Biorąc pod uwagę zapisy w ustawie Prawo o ruchu drogowym, instytucji wykonujących certyfikację będzie więcej. Z informacji telefonicznej otrzymanej w PCBiC wynika, że każda jednostka certyfikująca będzie musiała uzyskać akredytację.

Przedstawiony dokument powinien rozwiać wasze wątpliwości.

Z poważaniem
Grzegorz Krzemieniecki

Odpowiedź ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej na interpelację nr 2734
w sprawie warunku posiadania znaku CE przez towary sprzedawane do krajów Unii Europejskiej
W związku z interpelacją posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pana Janusza Dobrosza, znak SPS-0202-2734, w sprawie warunków posiadania znaku CE przez towary sprzedawane do krajów Unii Europejskiej, uprzejmie wyjaśniam.
Swobodny przepływ towarów jest fundamentem jednolitego rynku Unii Europejskiej. Drogą do osiągnięcia tego celu jest niedopuszczanie do powstawania barier w handlu, wzajemne uznawanie i harmonizacja techniczna. W państwach członkowskich UE przyjęto założenie, że wyroby oznaczone znakiem CE spełniają wszystkie wymagania odpowiednich dyrektyw nakazujących umieszczenie takiego oznakowania. Zgodnie z tym założeniem państwa członkowskie nie mogą zabraniać, ograniczać ani utrudniać wprowadzenia na rynek lub przekazania do użytku na swoim terytorium wyrobów oznaczonych znakiem CE, chyba że przepisy dotyczące znakowania zastosowano w niewłaściwy sposób.
Znak CE oznacza zgodność danego wyrobu z odpowiednimi wymaganiami UE nałożonymi na producenta, a zawartymi w dyrektywach nowego podejścia.
Znak CE umieszczony na wyrobie jest równoznaczny z deklaracją osoby odpowiedzialnej, że wyrób pozostaje zgodny ze wszystkimi odpowiednimi przepisami UE i że dopełniono właściwych procedur oceny zgodności.
Oznakowanie CE jest obowiązkowe i musi być umieszczone, zanim wyrób objęty dyrektywami nowego podejścia lub innymi dyrektywami przewidującymi jego umieszczenie zostanie wprowadzony na rynek lub przekazany do użytku, chyba że konkretne dyrektywy stanowią inaczej.
Jeśli wyroby przemysłowe są objęte kilkoma dyrektywami, z których wszystkie wymagają umieszczenia znaku CE, znak ten oznacza, że wyrób uznaje się za zgodny z wymaganiami wszystkich tych dyrektyw.
Wyrób nie może być oznakowany znakiem CE, jeśli nie jest objęty dyrektywą wymagającą umieszczenia takiego oznaczenia.
Przestrzeganie procedur, o których mowa wyżej, obowiązuje wszystkich producentów (w tym także polskich) chcących wprowadzić swoje wyroby na rynek lub do użytku na rynku unijnym, a które to wyroby objęte są dyrektywami nowego podejścia,
Aktualnie opublikowanych zostało 29 dyrektyw nowego podejścia (16 w gestii Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, 9 w gestii Ministerstwa Infrastruktury, 3 w gestii Ministerstwa Zdrowia i 1 w gestii Ministerstwa Środowiska), spośród których cztery dyrektywy nie przewidują znakowania CE.
Na mocy art. 74 Układu Europejskiego oraz w oparciu o wynegocjowany w miesiącu lutym 1997 r., a podpisany w dniu 30 lipca 1998 r. w drodze wymiany listów między Rzeczypospolitą Polską a Komisją Europejską Protokół w sprawie Europejskiego Porozumienia o Ocenie Zgodności, Polska podjęła stopniowe dostosowywanie posiadanego systemu badań i certyfikacji do systemu oceny zgodności Unii Europejskiej, a to w celu usunięcia różnic w tym zakresie i tym samym eliminacji barier technicznych w swobodnym przepływie towarów pomiędzy Polską a państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
W ramach prac mających na celu dostosowanie polskiego prawa do uregulowań obowiązujących w Unii Europejskiej:
1) Znowelizowano ustawę z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji. Nowelizacja ustawy, uchwalona przez Sejm RP w dniu 22 lipca 1999 r. m. in.:
- wprowadziła do krajowego systemu certyfikacji zasadę uznawania deklaracji zgodności producenta, jako jednej z najczęściej stosowanych form potwierdzania przez producenta, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wprowadzany przez niego na rynek wyrób jest wyrobem bezpiecznym, spełniającym określone wymagania;
- umożliwiła, w przypadku zawarcia porozumienia w sprawie oceny zgodności między Polską a krajami, z terenu których importowane są wyroby, zastosowanie uproszczonej procedury dopuszczania do obrotu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa lub wystawiania przez producenta deklaracji zgodności. Z tej zasady obecnie korzystają państwa członkowskie UE (w oparciu o ww. protokół z 30 lipca 1998 r.).
2) W dniu 28 kwietnia 2000 r. Sejm RP uchwalił ustawę o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw, która umożliwiła wprowadzenie docelowo w Polsce w pełnym zakresie systemu oceny zgodności obowiązującego w UE. Ustawa ta umożliwiła wprowadzenie do prawa krajowego w drodze rozporządzeń unijnego prawa regulującego problematykę oceny zgodności, w tym w szczególności dyrektywy nowego podejścia.
Także na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2000 r. wydzielono z dniem 1 stycznia 2001 r. z zakresu zadań Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji zadania związane z akredytacją i powierzono ich realizację powołanemu Polskiemu Centrum Akredytacji. Ustawa ta została zastąpiona ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, przy czym jedną z istotnych jej części jest rozdział regulujący problematykę nadzoru rynku.
W ramach prac dostosowawczych w ministerstwie prowadzone są następujące działania:
- Na 16 dyrektyw nowego podejścia znajdujących się w kompetencji Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej przeniesionych zostało do prawa krajowego 11 dyrektyw nowego podejścia, zaś w odniesieniu do dalszych 5 dyrektyw prowadzone jest końcowe postępowanie legislacyjne.
- Organizowane są szkolenia i seminaria dla pracowników z przemysłu i handlu w zakresie prawa UE i prawa krajowego, związanego z przepisami wynikającymi z dyrektyw nowego podejścia, ze szczególnym uwzględnieniem dyrektyw: niskonapięciowej, maszynowej, kompatybilności elektromagnetycznej, dotyczącej hałasu oraz emisji zanieczyszczeń, wytwarzanych przez silniki spalinowe pojazdów niedrogowych (nr 97/69/EC).
- Opracowywane są i udostępniane nieodpłatnie materiały szkoleniowe i informacyjne, m. in.:
- Przewodnik ˝Wdrażanie dyrektyw opartych na koncepcji nowego i globalnego podejścia˝,
- Integracja z Unią Europejską - Poradnik dla przedsiębiorców (w wersji książkowej i CD),
- Informatory dla polskich podmiotów gospodarczych dotyczące wybranych dyrektyw (maszynowej, niskonapięciowej, hałasowej, Atex-owej).
Uchwalona ustawa o systemie oceny zgodności wraz z ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów i ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny tworzą razem system, który może zapewnić swobodny przepływ towarów z chwilą członkostwa w Unii lub w przypadku podpisania Protokołu do Układu Europejskiego w sprawie Oceny Zgodności (PECA),
W celu uruchomienia w Polsce europejskiego systemu oceny zgodności jeszcze przed przyjęciem Polski w poczet członków Unii Europejskiej prowadzone są negocjacje z Komisją Europejską dotyczące Protokołu PECA. Podpisanie tego protokołu uwarunkowane jest posiadaniem przez Polskę odpowiedniego stopnia dostosowania do wymagań UE w tym zakresie, a mianowicie posiadania określonej liczby przetransponowanych dyrektyw nowego podejścia i wszystkich norm zharmonizowanych z tymi dyrektywami, posiadania odpowiednio przygotowanych instytucji nadzoru rynku, dysponowania przygotowanymi do notyfikacji w UE i państwach członkowskich laboratoriami badawczymi, jednostkami certyfikującymi i kontrolującymi.
Według stanu na dzień dzisiejszy 25 jednostek złożyło w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej wniosek o udzielenie notyfikacji, spośród których 12 jednostek przygotowywanych jest do notyfikacji w ramach funduszy PHARE. Podpisanie tego protokołu stworzy polskim producentom możliwość wprowadzania na rynek unijny swoich wyrobów na takich samych warunkach co producenci unijni, przy korzystaniu w razie potrzeby z krajowych jednostek oceny zgodności (jednostek notyfikowanych). Obecnie polski producent, chcąc wejść ze swoim wyrobem na rynek unijny, musi nie tylko zapewnić, że jego wyrób spełnia zasadnicze wymagania określone w dyrektywach, ale niejednokrotnie - jeśli wymaga tego dyrektywa - korzystać ze stosunkowo drogich usług unijnych notyfikowanych jednostek oceny zgodności.
Przewiduje się, że Protokół PECA wejdzie w życie w drugiej połowie 2003 r. Protokołem tym objęte zostaną 4 dyrektywy, a mianowicie: maszynowa, niskonapięciowa, kompatybilność elektromagnetyczna i środki ochrony osobistej. Oznaczać będzie to, że polskie wyroby objęte tymi dyrektywami będą mogły być swobodnie wprowadzane na rynki unijne.
Podając powyższe wyjaśnienia, wyrażam przekonanie, że zawierają one wyczerpujące odpowiedzi na postawione pytania. W przypadku, gdyby pan poseł życzył sobie szczegółowych informacji odnośnie do warunków wprowadzania na rynek konkretnej grupy wyrobów, a mianowicie materiałów budowlanych, to informacji takich udzielić może minister infrastruktury, do którego kompetencji należy między innymi przeniesienie do prawa krajowego dyrektywy 89/106/EEC - materiały budowlane.

Minister
Jerzy Hausner
Warszawa, dnia 20 lutego 2003 r.