Informacja z dn.10.08.2003 na temat wyznaczania terminu następnego badania technicznego.

 

Związek Powiatów Polskich

Wojewodowie, Starostowie i Prezydenci Miast

Wydziały Komunikacji - jednostki kontroli Stacje Kontroli Pojazdów

 

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w kwestii przepisów dotyczących obliczania/wyznaczenia przez uprawniony organ rejestrujący lub diagnostę terminu następnego badania technicznego pojazdu ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Art. 81 ust. 3, 4, 4a, 5 i 6 oraz Art. 82 ust. 1 i 2 - Prawo o ruchu drogowym, informuję, że w wydanych rozporządzeniach i K.p.a. brakuje przepisów dotyczących obliczania terminów oznaczonych w latach. Urzędnik organu rejestrującego lub diagnosta wykonują przydzielone zadania i kompetencje w imieniu organu, który im takie uprawnienia wydał. Zatem do przedstawionego zagadnienia stosuje się odpowiednio reguły dotyczące terminów zawarte w K.p.a.:

Art. 57. § 1. Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu. § 3. Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. § 4. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.

Stosowanie innych reguł jest uchybieniem, dlatego organ nadzoru powinien zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe obliczanie/wyznaczenie terminu następnego badania technicznego pojazdu. Krótko mówiąc w przypadku stosowania innych reguł odpowiedzialność, za wynikłe negatywne skutki dla właściciela pojazdu, ponosi organ rejestrujący lub diagnosta.

Stanowisko w sprawie przedstawione w omawianym zagadnieniu, oparłem na podstawie dostępnych źródeł i wydanych aktach prawnych oraz przeprowadzonych rozmowach telefonicznych, nie stanowią podstawy do uznania ich za oficjalne. Udzielone wyjaśnienia być może pomogą w podejmowaniu właściwych decyzji.

Decyzja należy do organu nadzorującego, czy poinformować diagnostów w podległych stacjach kontroli pojazdów o przedstawionym stanowisku.

Z wyrazami szacunku Grzegorz Krzemieniecki