Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

  Informacje pochodzą ze stron sejmowych.    http://www.sejm.gov.pl

 

Informacja dotyczy tylko urzędów - organów rejestrujących.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - z upoważnienia ministra - na zapytanie nr 1386

w sprawie terminu utworzenia centralnej ewidencji pojazdów

Szanowny Panie Marszałku! Nawiązując do pisma z dnia 31 stycznia 2003 r., o sygn. SPS-0203-1386/03, przekazującego zapytanie posła na Sejm RP pana Lecha Kuropatwińskiego w sprawie uruchomienia centralnego systemu ewidencji pojazdów i centralnego systemu ewidencji kierowców, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Odnośnie do poruszonej przez pana posła kwestii określenia orientacyjnego terminarza prac związanych z tworzeniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców uprzejmie informuję, że przewidziany jest następujący harmonogram przedmiotowych prac:

1. W najbliższym czasie powinny zostać rozstrzygnięte wszystkie problemy mające wpływ na kształt specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Powinna również zostać opracowana dokumentacja pozwalająca na uruchomienie postępowania w trybie zamówienia publicznego.

2. Wybór firmy oraz sformułowanie i podpisanie kontraktu powinno zakończyć się do 30 czerwca 2003 r.

3. Rozpoczęcie prac realizacyjnych planowane jest na 1 lipca 2003 r.

4. Wdrożenie systemu w jego wersji minimalnej, tzn. w wersji pozwalającej na obsługę procesów rejestracyjnych w wydziałach komunikacji starostw, powinno nastąpić z dniem 2 stycznia 2004 r.

5. Wdrożenie pozostałych funkcji systemu odbywać się będzie na przestrzeni lat 2004-2008.

Zakłada się, że sieć teletransmisyjna budowana m.in. na potrzeby systemu obsługującego centralną ewidencję pojazdów, doprowadzona będzie do wydziałów komunikacji starostw. Koszty związane z takim zakresem sieci nie będą obciążały starostw. Jeżeli starosta utrzyma w mocy funkcjonowanie powołanych wcześniej filii wydziału komunikacji w gminach lub jeśli powoła nowe, to będzie musiał ponieść koszty połączenia telekomunikacyjnego stanowisk rejestracyjnych w filiach z wydziałem komunikacji starostwa.

Decyzja o likwidacji, utrzymaniu czy powołaniu filii wydziału komunikacji w gminie należy do starosty i nie ma to większego wpływu na architekturę i funkcjonalność systemu obsługi centralnej ewidencji pojazdów.

Należy stwierdzić, że likwidacja filii jest uzasadniona. Stanowisko takie jest poparte konsultacjami ze środowiskiem samorządowym na szczeblu starostwa. Popiera je również Związek Powiatów Polskich.

Założenia do tworzenia centralnej ewidencji pojazdów uwzględniają możliwość wprowadzenia innego niż obecnie wykorzystywany w wydziałach komunikacji systemu komputerowej ewidencji pojazdów. Obecnie funkcjonujący system jest zdecentralizowany i wielopoziomowy (bazy danych w starostwach, bazy wojewódzkie, bazy regionalne). Oprogramowanie tych ewidencji jest bardzo zróżnicowane zarówno w sensie narzędziowym, jak i funkcjonalnym.

Nowy system centralnej ewidencji pojazdów ma architekturę centralną. Oznacza to likwidację wszystkich istniejących baz lokalnych na rzecz jednej centralnej bazy danych o pojazdach (po przeniesieniu z nich danych do bazy centralnej) oraz rezygnację z dotychczas stosowanego oprogramowania. Stanowiska rejestracyjne w wydziałach komunikacji starostw będą pracowały w oparciu o jednolitą w skali kraju aplikację.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Leszek Ciećwierz

Warszawa, dnia 24 lutego 2003 r.