Certyfikacja. Zezwolenia. Akty normatywne w porównaniu z ustawą.

  dnia 15.05.2003 r.


SUNRISE PHU Łódź,
GRZEGORZ KRZEMIENIECKI
UL. GORKIEGO 21/31
92-524 ŁÓDŹ
tel. 0602 71 06 88
tel./fax. 0-prefix-42 673 48 14
e-mail: biuro@sunrise-phu.com.pl
http://www.sunrise-phu.com.pl/


Związek Powiatów Polskich
Wojewodowie, Starostowie i Prezydenci Miast
Wydziały Komunikacji - jednostki kontroli
Stacje Kontroli Pojazdów

Szanowni Państwo,


w odniesieniu do wysłanych pism z dnia 07.04.2003 r. co do tematu "Zezwolenia" i "Certyfikacja" stacji kontroli pojazdów sądzę, że po przeczytaniu tej korespondencji już nikt nie będzie miał wątpliwości, załączam:


1. Link do Dziennika Ustaw nr 58, gdzie dostępny jest wraz z załącznikiem www.stacja.com.pl/prawo/index.htm treść Ustawy - Prawo o ruchu drogowym tekst jednolity.


2. Link do Ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Tekst ujednolicony ustawy o badaniach i certyfikacji - po zmianie z 24 lipca 2002 roku www.sunrise-phu.com.pl/informacja/ustawa_1993.htm .

Ad. 1 Informuję, że część zagadnień zawartych w piśmie do ZPP z dnia 20 lutego 2003 r. i 12 marca 2003 r.(zmieniona treść w ust. 2 i 3 pkt. 1 "Certyfikacja" w nowym piśmie z dnia 03 kwietnia 2003 r.) i nie tylko, zostały już uwzględnione w wydanym Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 58).
Ad. 2 Uważam, że ustawodawca wprowadzając nowy zapis w ustawie, doskonale orientował się jaki uprawniony organ rządowy wykonuje certyfikację. Wprowadzając taki, a nie inny zapis w ustawie, nie było potrzeby wydania delegacji ustawowej i określania, kto i jak będzie wydawał certyfikaty dla SKP. Każda stacja, jest niezależnym podmiotem gospodarczym, świadczącym usługi jako jednostka samodzielna lub wyodrębniona w strukturach prowadzonej działalności. Krótko mówiąc jest przedsiębiorstwem według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Według podanych danych, na stronie internetowej PCA, na dzień 07.03.2003 r. ITS nie posiadał akredytacji w zakresie "Certyfikacji Systemów Zarządzania". Natomiast na pewno pełny zakres uprawnień jako jednostka akredytowana do przeprowadzenia certyfikacji w zakresie "Certyfikacji Systemów Zarządzania", posiada PCBC.

Faktem jest, że ITS jako jednostka nadzorowana przez MI, w sposób zwyczajowy, jako jednostka uprzednio opiniująca SKP, samodzielnie i samorządnie stworzył system certyfikowania stacji. System ten nie jest spójny, ani z normami na systemy zapewnienia jakości wyrobów, ani z normami na systemy zapewnienia jakości usług, wg których działa PCBC jako organ rządowy. W związku z powyższym brak w tym zakresie posiadania odpowiedniej wiedzy przedstawicieli stacji i wydziałów komunikacji wytworzył sytuację precedensową.

Dlatego należy dokonać analizy obowiązujących ustaw i odpowiedzieć na pytania:

1) Dlaczego, nie wspomniano w art. 83 ust. 2 pkt. 3 ustawy prawo o ruchu drogowym o jednostce akredytowanej???

Napewno bardziej jasnym określeniem byłaby dyspozycja ustawy: "posiada certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę naukowo-badawczą uprawnioną do certyfikacji na zgodność wyposażenia i warunków lokalowych stacji z warunkami technicznymi" lub "posiada certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę (i) certyfikującą (e) uprawnioną (e) do certyfikacji na zgodność wyposażenia stacji z warunkami lokalowymi i technicznymi w zakresie wykonywanych przez nią badań technicznych i prowadzonej dokumentacji"

2) Czy wydany certyfikat przez ITS może być podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie badań przez SKP??? .

3) Czy na podstawie wydanych ustaw, certyfikację wykonuje tylko i wyłącznie jednostka posiadająca akredytację PCA???

4) Czy w przypadku podpisania w zakresie przedstawionego zagadnienia stosownych umów i wejścia Polski do UE, za spełniające wymagania zostanie uznany certyfikat:

a) wystawiony przez ITS???

b) wystawiony przez jednostki akredytowane przez PCA posiadające autoryzację i notyfikację???

5) Jakie sankcje mogą być wymierzone na przedsiębiorcę, który wykonał usługę nie posiadając wymaganego certyfikatu na system jakości lub wykonał usługę niezgodnie z wymaganiami stanowiącymi podstawę wydania takiego certyfikatu???

Stanowisko w sprawie przedstawione w omawianym zagadnieniu oparłem na podstawie dostępnych źródeł i wydanych aktach prawnych oraz przeprowadzonych rozmów telefonicznych, nie stanowią podstawy do uznania ich za oficjalne. Udzielone wyjaśnienia i pytania być może pomogą w podejmowaniu właściwych decyzji. Najlepszym rozwiązaniem będzie zaczerpnąć informacji u źródła, tzn. w PKN,PCBC i PCA lub zwrócić się do Związku Powiatów Polskich, 33-300 Nowy Sącz, Skr. pocztowa 119 o wyjaśnienie przedstawionego zagadnienia.

W nawiązaniu do wysłanej korespondencji z dnia 07.04.2003 r., odnośnie udostepnienia aktualnego wykazu podległych SKP, mając na uwadze interes publiczny, chciałbym podkreślić, że jest to moja prośba o przesłanie danych adresowych podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Dane adresowe zostaną wykorzystane do przekazywania informacji związanych z działalnością SKP i nie będą udostępniane innym podmiotom gospodarczym, jak również nie będą przetwarzane w jakichkolwiek bazach adresowych. Wyrazy podziękownia składam dla urzędów, od których już otrzymałem wykaz podległych SKP.

Z poważaniem
Grzegorz Krzemieniecki