23.12.2003 Aktualizacja oprogramowania

Szanowni Państwo,

  zgodnie z ustaleniami Umowy Licencyjnej przesyłamy ostatnią czwartą aktualizację na rok 2003 użytkowanego oprogramowania.

1. W wyniku sugestii użytkowników w programie SKP 2002 wprowadzono kolejne drobne zmiany mające na celu poprawienie funkcjonalności i komfortu obsługi poszczególnych aplikacji.

2. W aktach prawnych dodano najnowsze rozporządzenia w Dz. U. z 2003 r. Nr 207  poz. 2016 zawarty jest jednolity tekst Ustawy Prawo Budowlane. Na stronie internetowej www.stacja.com.pl umieszczony jest najnowszy Dz. U. z 2003 r. Nr 215 poz. 2116 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.

3. W programie AutoVIN® rozszerzono zakres rozkodowania niektórych pojazdów marki SEAT i VOLKSWAGEN. Uaktualniono także pozostałe marki, w których pojawiły się nowe modele samochodów.

4. W programie AutoKatalog dodano 2004 rok.

Wszelkie uwagi odnośnie funkcjonowania oprogramowania należy wysyłać pocztą elektroniczną lub listem na adres:

 

JAPA SOFTWARE POLAND
91-111 Łódź ul. Traktorowa 59 lok 39 tel. 0 42 6505859
91-204 Łódź ul. Traktorowa 128 lok.506 tel/fax 0 42 6509937

e-mail: japa@japa.com.pl

 

Wszystkim użytkownikom oprogramowania po udostępnieniu firmowego adresu e-mail wysyłamy informacje odnośnie Prawa o ruchu drogowym, o przygotowywanych nowych projektach, uchwałach, dyrektywach, interpelacjach i zapytaniach poselskich. W tym celu należy wypełnić, podpisać  i odesłać oświadczenie na adres:

 

SUNRISE PHU

Grzegorz Krzemieniecki

92-524 Łódź ul. Gorkiego 21/31

tel.0602 710688 tel/fax 0-42 6734814

e-mail: biuro@sunrise-phu.com.pl

 

Ważne informacje:

W Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, podany jest termin przekazywania danych.

Dz. U. Nr 124 poz. 1152

Art. 148. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515) wprowadza się następujące zmiany:

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dane lub informacje, o których mowa w ust. 1 i ust. 1a, przekazuje do ewidencji:

1) wymienione w ust. 1 pkt. 1-5 - organ właściwy w sprawach rejestracji pojazdów, niezwłocznie                    po zarejestrowaniu pojazdu, oraz - w przypadkach, o których mowa w pkt. 1 lit. h i lit. j - także stacja kontroli pojazdów, która wykonała badanie techniczne pojazdu, niezwłocznie po jego wykonaniu;

Art. 163. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r., z wyjątkiem:

2) art. 148 pkt. 3 lit. c, w zakresie, w którym dotyczy art. 80b ust. 2 pkt. 3 ustawy zmienianej w art. 148, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r., jednak nie później niż z dniem uzyskania członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

 

Przed instalacją oprogramowania należy zakończyć pracę ze wszystkimi programami pakietu.

Po instalacji zalecany jest restart komputera (opcja ustawiona jest domyślnie).

W przypadkach wątpliwych prosimy korzystać z pomocy zawartej w programie.

Aktualizację wysyłamy tylko do klientów, którzy nie posiadają zaległości w opłatach abonamentowych za użytkowanie oprogramowania.

Po zainstalowaniu oprogramowania prosimy o sprawdzenie poprawności wszystkich ustawień w oprogramowaniu. W przypadku pojawienia się trudności prosimy o kontakt telefoniczny po godzinie 14.00 pod numerem 0-42 650-58-59 lub 0 502 301240.

Przypominamy, że istnieje możliwość zakupu tabliczek zastępczych metalowych oraz zestawu do druku tabliczek zastępczych na atestowanych materiałach dla stacji użytkujących SKP 2002 mających uprawnienia do nabijania numerów.

W związku ze zbliżającym się okresem świąteczno-noworocznym pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności  w nadchodzącym Nowym 2004 Roku

 

Łódź, dnia 23.12.2003 r.                                                              Grzegorz Krzemieniecki