Akredytacja jednostek certyfikujących

  

W Polsce jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek certyfikujących, kontrolujących, laboratoriów badawczych i pomiarowych jest (na mocy ustawy z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw) Polskie Centrum Akredytacji (PCA).

Przez akredytację należy rozumieć formalne uznanie przez krajową jednostkę akredytującą kompetencji jednostki certyfikującej. Akredytacja jest udzielana przez PCA na wniosek zainteresowanej jednostki certyfikującej (również jednostki kontrolującej lub laboratorium) po stwierdzeniu, że jednostka ta spełnia wymagania i warunki określone w Polskich Normach. Dokumentem potwierdzającym udzielenie akredytacji jest certyfikat akredytacji. Akredytowane jednostki certyfikujące mogą ubiegać się o notyfikację, o ile posiadają akredytację udzieloną przez Centrum Akredytacji w zakresie określonym we wniosku o udzielenie notyfikacji i posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wysokości odpowiedniej dla ryzyka związanego z prowadzoną działalnością. Akredytowane jednostki i laboratoria są zobowiązane do ochrony informacji poufnych.

Przez notyfikację należy rozumieć upoważnienie udzielone przez ministra właściwego ze względu na przedmiot oceny zgodności akredytowanej jednostce certyfikującej.

System akredytacji prowadzony przez Polskie Centrum Akredytacji jest dostępny dla wszystkich jednostek i laboratoriów, niezależnie od ich wielkości, statusu prawnego, położenia geograficznego, dziedziny, w jakiej działają oraz uczestnictwa w jakiejkolwiek organizacji lub grupie organizacji. Akredytacja w krajowym systemie akredytacji w Rzeczypospolitej Polskiej jest dostępna zarówno dla laboratoriów/jednostek krajowych, jak i zagranicznych, jest nie dyskryminująca pod żadnym względem, a udział w niej jest dobrowolny. W procesach akredytacji ocenie poddawane są tylko te obszary działania wnioskującej o akredytację organizacji, które są objęte wnioskowanym zakresem akredytacji. W stosunku do pozostałych obszarów działania wnioskodawcy, jego organizacji macierzystej lub organizacji związanych ocenia się jedynie czy nie wpływają one negatywnie na spełnienie kryteriów akredytacji (np. niezależności lub bezstronności).

Podczas procesu akredytacji wnioskująca o akredytację organizacja poddaje się ocenie:

  •      kompetencji technicznych;

  •      organizacji i systemu zarządzania gwarantujących bezstronność i niezależność oraz zapewniających jakość świadczonych usług w zakresie badań, wzorcowań, kontroli i certyfikacji.

Akredytacja laboratoriów wzorcujących i badawczych jest przeprowadzana zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN 45003: 2000 System akredytacji laboratoriów wzorcujących i badawczych - Wymagania ogólne dotyczące działania i uznawania. Kryteria akredytacji wynikają z Polskiej Normy PN-ISO/IEC 17025:2001 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących (po 1 stycznia 2003 r. wszystkie akredytowane laboratoria muszą wykazać zgodność z PN-EN ISO/IEC 17025:2001).

Laboratorium samo określa metody badawcze, na które zamierza uzyskać akredytację.

Muszą być one jednoznacznie określone. PCA nie narzuca metod badawczych ani merytorycznych zasad wykonywania badań. Natomiast w procesie akredytacji przeprowadza się dokładną ocenę zgłoszonych metod. W przypadku, kiedy w trakcie oceny zostanie wykazane, że dla przedstawionej do akredytacji metody badawczej laboratorium nie dostarczyło dowodów potwierdzających jej wiarygodność, akredytacja dla takiej metody nie zostanie udzielona.

Podstawą do wydania certyfikatu zgodności z określonymi wymaganiami jest wykonanie odpowiednich badań potwierdzających tę zgodność.

Link do słownika

http://wizard.ae.krakow.pl/~wawaks/tqm/idea/slang.html

wyrób - wynik procesu. Może to być usługa, wytwór intelektualny, przedmiot materialny, materiały przetworzone.

audit jakości - usystematyzowany, niezależny i udokumentowany proces uzyskania dowodu z auditu i obiektywnej oceny w celu określenia w jakim stopniu spełniono uzgodnione kryteria. Dowód z auditu to zapisy stwierdzenia faktu lub inne informacje istotne dla uzgodnionych kryteriów, które mogą być wszechstronnie sprawdzone. Może on być ilościowy lub jakościowy. Rozróżniamy 3 rodzaje auditów jakości. Mogą to być audity wewnętrzne, które przeprowadza się we własnej firmie. Mają one na celu sprawdzenie jak działa system (nie chodzi o karanie kogokolwiek, tylko o poprawę ewentualnych niedociągnięć). Drugi rodzaj auditów mamy, gdy nasz klient przyjeżdża do nas lub my jedziemy do naszego dostawcy. Trzeci rodzaj, to audity ceryfikacyjne - jednostka certyfikująca, na naszą prośbę, przyjeżdża i sprawdza, czy system działa u nas poprawnie i czy można wydać certyfikat świadczący o zgodności z wymaganiami normy IS0 9001.

system zarządzania jakością - zestaw wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących elementów służących ustanawianiu polityki i celów oraz osiąganiu tych celów, wykorzystywany dla kierowania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości.

zarządzanie jakością - skoordynowane działania dotyczące kierowania organizacją i nadzorowania mające na względzie jakość