...w nawiązaniu do określenia "nieodpłatne świadczenie"...

 

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do określenia "nieodpłatne świadczenie" (pismo z dnia 10.09.2003 r.), podaję link do strony. http://www.dziesiecina.pl/nasze_opinie/dochodowy/no_26.htm

Kiedy podatek od nieodpłatnych (bezpłatnych) świadczeń?

 

Jedna z ważniejszych zasad, które dotyczą osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą głosi, że przychodem z takiej działalności jest wartość świadczeń otrzymywanych w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (podstawę stanowi art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Warto postawić pytanie, czym są owe nieodpłatne świadczenia. W przepisach podatkowych nie odnajdziemy definicji tego rodzaju świadczeń, musimy się w tym miejscu posiłkować przepisami kodeksu cywilnego i orzecznictwem NSA, które przedstawia nam najpełniejszą definicję nieodpłatnego świadczenia, gdyż rozumie pod tym pojęciem nie tylko to, co definiuje w tym zakresie prawo cywilne, ale wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy - tak głosi uchwała NSA z 18 listopada 2002 r. Mając na względzie tą uchwałę bez trudu możemy wskazać na przykłady tego rodzaju świadczeń występujących w naszej rzeczywistości gospodarczej. I tak z nieodpłatnym świadczeniem mamy do czynienia na przykład wtedy, gdy używamy do celów prowadzonej przez nas działalności gospodarczej z czyjegoś samochodu na podstawie umowy użyczenia lub wykorzystujemy zaoferowany nam lokal lub nieruchomość albo pewne urządzenie techniczne. Nieodpłatne świadczenie wchodzi także w grę w sytuacji, gdy otrzymamy od innego podmiotu nieoprocentowaną pożyczkę. Oczywiście, żeby zakwalifikować nieodpłatne świadczenie jako nasz przychód musimy określić jego wartość, aby określić wysokość przychodu z tego tytułu. Sposób ustalenia wartości tego świadczenia zawierają regulacje art. 11 ust. 2a i 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. I tak odnośnie wspomnianego udostępniania lokalu lub budynku tę wartość ustala się według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku, z kolei w przypadku udostępnienia urządzenia technicznego będą to ceny rynkowe stosowane przy udostępnianiu tego rodzaju i gatunku rzeczy z uwzględnieniem  w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Od nowego roku ustawodawca wprowadził regulacje na mocy której, nie każde świadczenie  w naturze i nieodpłatne świadczenie będzie stanowić przychód dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą. Mianowicie ustawodawca zezwala na nie zaliczenie do przychodu z działalności gospodarczej tych nieodpłatnych świadczeń, które są otrzymane od specyficznej kategorii osób, a mianowicie tych, które wchodzą w skład I i II grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn. I tak nie ustala się przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od : małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synowej, rodzeństwa, ojczyma, macochy, teściów (I grupa podatkowa), jak również od zstępnych rodzeństwa, rodzeństwa rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, rodzeństwa małżonków, małżonków rodzeństwa, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych, do których zaliczamy żonę wnuka, prawnuka, męża wnuczki i prawnuczki (II grupa podatkowa). Świadczenia otrzymane od innych osób niż wymienione, a więc tych, którzy wchodzą w skład III grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn będą stanowić przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.