17.06.2003 r.   Odpowiedź na pisma wysłane do Związku Powiatów Polskich.

 

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
Pałac Kultury i Nauki, XVIII piętro , 00-901 Warszawa 134
Plac Defilad 1, skr. pocztowa 7, tel/fax. (0-22) 656 63 34
Biuro: 33-300 Nowy Sącz, skr. pocztowa 119, tel. (0-18) 477 86 00
fax. (0-18) 477 86 11, e-mail: zpp@powiatypolskie.pl, www.zpp.pl
 
 
WPS 0715/44/03                                                                        20 maja 2003 r.    
 
 
 
                                                                                Szanowny Pan
                                                                                                    Grzegorz Krzemieniecki   
                                                                                SUNRISE PHU
 
 
    Związek Powiatów Polskich uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z korespondencją nadesłaną przez Pana (e-mail) dot. problematyki związanej z realizacją ustawy z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 129 poz. 1444) i jej przeanalizowaniu, postanowiono o przekazaniu otrzymanych materiałów do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie z prośbą o zainteresowanie się przedstawionymi zagadnieniami w kontekście ochrony prawnej obywateli.
    Przytoczone w materiałach informacje o nieprawidłowościach wynikających z niespójnego systemu przepisów ustawowych i przepisów wykonawczych, dotyczących m.in. wydawania zezwoleń na prowadzenie stacji diagnostycznych, utworzenia centralnej ewidencji pojazdów, a także o problemach interpretacyjnych przy ich stosowaniu przez niektóre urzędy państwowe i samorządowe,w wyniku czego istnieje zagrożenie naruszenia praw obywateli, uzasadniają zdaniem Związku zainteresowanie przedmiotowymi materiałami organu państwowego, ustanowionego do podejmowania odpowiednich czynności, określonych w ustawie z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. z 2001 Nr 14 poz. 147).
    Rzecznik Praw Obywatelskich, zgodnie ze swoimi kompetencjami może przedstawić właściwym organom i instytucjom wnioski zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony wolności i praw obywatelskich oraz do usprawnienia załatwiania ich spraw, występować z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej jak również występować do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych budzących w praktyce wątpliwości interpretacyjne, która to uchwała ma charakter wiążący dla organów stosujących przepisy prawa.
    Związek Powiatów Polskich, jako organizacja zrzeszająca samorządy powiatowe, jest żywotnie zainteresowany dogłębnym i profesjonalnym wyjaśnieniem wszystkich wątpliwości prawnych, wynikających z obowiązującego porządku prawnego, a w szczególności zadań i kompetencji samorządów powiatowych, które dotyczą praw obywatelskich. W tym celu Związek, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. z 2001 Nr 14 poz. 147), współdziała również z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.
    W przesłanej do Związku korespondencji informuje ponadto Pan o grupie przedsiębiorców, którzy w wyniku zmiany Prawo o ruchu drogowym zostali narażeni na różnego rodzaju problemy wynikające z niejasnych przepisów prawa budzących wątpliwości i w praktyce powodujących rozbieżności interpretacyjne w orzecznictwie organów administracyjnych.
    Uprzejmie informujemy, że tym osobom, których prawa obywatelskie zostały naruszone przysługuje, zgodnie z art. 9 i 10 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, prawo złożenia stosownego wniosku, w którym należy określić przedmiot sprawy i rodzaj naruszenia prawa.
Wniosek taki nie wymaga szczególnej formy i jest wolny od opłat.
 
Informując Pana o podjętych działaniach pozostaję z szacunkiem.
 
 
                                                                                    Prezes Zarządu
                                                                            Związku Powiatów Polskich
 
                                                                                   Ludwik Węgrzyn