Informacja z dn.11.06.2003

 

Związek Powiatów Polskich

Wojewodowie, Starostowie i Prezydenci Miast
Wydziały Komunikacji - jednostki kontroli

Stacje Kontroli Pojazdów

 

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczam odpowiedzi na przedstawione zagadnienie.
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 listopada 2002 w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów Dz. U. nr 208 poz. 1769 zmienia wcześniejsze rozporządzenie Dz. U. nr 81 poz. 919, w związku z wprowadzonymi zmianami prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania po zapoznaniu się z podanym przykładem:
 
- diagnosta zatrudniony w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów nie posiada szkolenia
  specjalistycznego na pojazdy zasilane gazem i pojazdy do przewożenia materiałów
  niebezpiecznych,
1. Czy powyższe przepisy skutkują obowiązkiem egzekwowania przez starostę obowiązku
  uzyskania przez diagnostę uprawnień do dokonywania badań technicznych pojazdów
  zgodnych z zakresem posiadanego zezwolenia przez daną Stację Kontroli Pojazdów.
 
ODP: Nie ma podstaw do takiej interpretacji. Postępowanie sprzeczne z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
 
2. Jeśli  pozostali diagności posiadają wszystkie specjalistyczne szkolenia, czy wymieniony diagnosta musi odbyć szkolenie?
 
ODP: wymieniony diagnosta nie musi posiadać szkolenia specjalistycznego, wykonuje badania zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. 
 
 
Proszę o interpretację przepisów w tym zakresie.
 
W rozporządzeniu zawarto słowa "mogą uzyskać" tzn. mogą, ale nie muszą. Jeśli w rozporządzeniu użyto by słów "winni" lub "powinni", pozyskanie uprawnień byłoby obowiązkowe, ale taki zapis byłby sprzeczny z KPA.

§ 8.

1. Osoby, o których mowa w § 7 ust. 1, nieposiadające uprawnień do przeprowadzania wszystkich rodzajów badań technicznych pojazdów, mogą uzyskać uprawnienia do przeprowadzania danego rodzaju lub rodzajów badań technicznych pojazdów.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, uzyskują uprawnienia do przeprowadzania danego rodzaju lub rodzajów badań technicznych pojazdów po odbyciu szkolenia zakończonego egzaminem z wynikiem pozytywnym.

Stanowisko w sprawie przedstawione w omawianym zagadnieniu oparłem na podstawie dostępnych źródeł i wydanych aktach prawnych oraz przeprowadzonych rozmów telefonicznych, nie stanowią podstawy do uznania ich za oficjalne. Udzielone wyjaśnienia być może pomogą w podejmowaniu właściwych decyzji.   
  
 
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Krzemieniecki